คำชี้แจง

1 ระบบประเมินสมรรถนะนี้เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ ก.พ. ณ ปัจจุบัน มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ระบบเป็นการประเมินผลแบบ rating scale
2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3 ; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1
4 ท่านสามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ที่นี่ [คลิก]
5 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ.
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
6 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
7 ท่านไม่สามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ยกเว้นมีการทักท้วงหรือมีบันทึกขอให้ชี้แจงผลคะแนน และคะแนนจะถูกปรับเปลี่ยนโดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เท่านั้น
8 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน
9

Username และ Password ของท่านเป็นชุดเดียวกันกับการเข้าใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร

10 หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่ คุณนางสาวชนุตภรณ์ คำสีใส เท่านั้น
11 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ"
12 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่อที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 4107

 

Username :
Password :