images/

คำชี้แจง

1

เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชานี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านสะท้อนผลการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระบบประเมินนี้เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมิน มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ระบบเป็นการประเมินผลแบบ rating scale

2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ.
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินหรือยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
5 ท่านไม่สามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ยกเว้นมีการทักท้วงหรือมีบันทึกขอให้ชี้แจงผลคะแนน และคะแนนจะถูกปรับเปลี่ยนโดยมติคณะกรรมการฯ เท่านั้น
6 Username และ Password ของอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ เป็นชุดเดียวกันกับการเข้าใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร
7

Username และ Password ของอาจารย์พิเศษ (อาจารย์ภายนอก) ติดต่อรับที่กลุ่มงานวิชาการ

8 หากท่านจำ Username หรือ Password ไม่ได้ ให้ติดต่อที่กลุ่มงานวิชาการ คุณสุวิมล หนูพันธ์ เท่านั้น
9 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ"
10 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่อที่งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ โทร 4201

 

Username :
Password :